ACADEMIC AND RESEARCH PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNALISSN 1727-2378 (Print)         ISSN 2713-2994 (Online)
Ru
En

dev

Vorontsova D. А. — S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg.
M.Yu. Prokudin, M.M. Odinak, I.V. Litvinenko, B.V. Martynov, I.S. Zheleznyak, М.V. Lytkin, A.V. Okolzin, D.А. Vorontsova
Magnetic Resonance Spectroscopy in Cerebral Gliomas: Biologic Markers
Doctor.Ru Neurology Psychiatry No 1 (145), 2018