ACADEMIC AND RESEARCH PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNALISSN 1727-2378 (Print)         ISSN 2713-2994 (Online)
Ru
En

dev

Kukarskaya I. I. — Perinatal Center, Tyumen. Tyumen State Medical University, Russian Ministry of Health.
S.I. Rogovskaya, S.P. Mashovets, N.B. Moskvina, V.G. Akimkin, N.V. Artymuk, T.N. Bebneva, T.E. Belokrinitskaya, N.I. Frolova, V.G. Volkov, A.G. Galenko, V.F. Dolgushina, I.D. Evtushenko, L.I. Korolenkova, M.S. Krapivina, I.I. Kukarskaya, E.Yu. Lebedenko, E.V. Ledin, A.V. Ledina, E.V. Lipova, N.V. Mingaleva, K.V. Minkevich, I.V. Molchanova, A.V. Mukhotina, A.I. Pashov, T.Yu. Pestrikova, N.M. Podzolkovа, V.V. Korennaya,V.E. Radzinskiy, M.B. Khamoshina, E.A. Sandakova, L.V. Suturina, M.N. Tishina, L.V. Tkachenko, I.F. Fatkullin, G.I. Filippova, A.F. Mikhelson
First Results of Pan-Russian Project "Attitudes to Cancer in Middle-Aged Women: From Neglect to Phobia"
Doctor.Ru Gynecology Endocrinology № 8 (125) - 9 (126), 2016
A.A. Sukhanov, G.B. Dikke, I.I. Kukarskaya
The Epidemiology and Etiopathogenesis of Pelvic Floor Dysfunction
Doctor.Ru Gynecology Endocrinology No. 10 (154), 2018
T.V. Legalova, I.I. Kukarskaya
The Current Approach to Conservative Treatment of Hypotonic Postpartum Hemorrhage Using Intrauterine Balloon Tamponade
Doctor.Ru Gynecology Endocrinology № 9 (138), 2017