ACADEMIC AND RESEARCH PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNALISSN 1727-2378 (Print)         ISSN 2713-2994 (Online)
Ru
En

dev

Zheleznyak I. S. — S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg.
M.Yu. Prokudin, M.M. Odinak, I.V. Litvinenko, B.V. Martynov, I.S. Zheleznyak, М.V. Lytkin, A.V. Okolzin, D.А. Vorontsova
Magnetic Resonance Spectroscopy in Cerebral Gliomas: Biologic Markers
Doctor.Ru Neurology Psychiatry No 1 (145), 2018
D.A. Tarumov, A.G. Trufanov, I.S. Zheleznyak, V.K. Shamrey, V.N. Malakhovsky
Abnormalities in Microstructural Brain Connectivity in Patients with Opioid or Alcohol Dependence
Doctor.Ru Neurology Psychiatry. Vol. 19, No. 4 (2020)