ACADEMIC AND RESEARCH PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNALISSN 1727-2378 (Print)         ISSN 2713-2994 (Online)
Ru
En

dev

Dzhidzhikhiya L. K. — Moscow Regional Research Institute for Obstetrics and Gynecology.
N.V. Zarochentseva, Yu.M. Belaya, L.K. Dzhidzhikhiya
Preventive Vaccination against Cervical Cancer and HPV-associated Disorders: International and National Data
Doctor.Ru Gynecology Endocrinology No. 2 (146), 2018
N.V. Zarochentseva, V.I. Krasnopolsky, L.K. Dzhidzhikhiya, N.S. Menshikova, I.I. Baranov, O.V. Rovinskaya, L.A. Ashrafyan, V.I. Kiselev
Vaginal Intraepithelial Neoplasia: Diagnostics, Treatment, and Prevention
Doctor.Ru Gynecology Vol. 19 No. 1 (2020)