ACADEMIC AND RESEARCH PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNALISSN 1727-2378 (Print)         ISSN 2713-2994 (Online)
Ru
En

dev

Vinokurova L. V. — A. S. Loginov Moscow Clinical Scientific and Practical Centre of Moscow Department of Public Health.
G.G. Varvanina, I.E. Trubitsyna, А.V. Smirnova, Е.А. Dubtsova, К.К. Noskova, L.V. Vinokurova
Mechanisms of Glycemia Regulation Using the Gut Hormones System in Patients with Chronic Pancreatitis
Doctor.Ru Gastroenterology No. 7 (151), 2018
L.V. Vinokurova, G.G. Varvanina, А.V. Smirnova, A.S. Gulyayev, D.S. Bordin, Е.А. Dubtsova
Specific Features of Matrix Metalloproteinase Level Changes in Pancreatic Disorders
Doctor.Ru Gastroenterology № 2 (131), 2017
I. Ye. Khatkov, I. V. Mayev, D. S. Bordin, Yu. A. Kucheryavyy, S. R. Abdulkhakov, S. A. Alekseyenko, E. I. Aliyeva, R. B. Alikhanov, I. G. Bakulin, A. Yu. Baranovskiy, Ye. V. Beloborodova, Ye. A. Belousova, I. M. Buriyev, Ye. V. Bystrovskaya, S. V. Vertyankin, L. V. Vinokurova, E. I. Galperin, A. V. Gorelov, V. B. Grinevich, M. V. Danilov, V. V. Darvin, Ye. A. Dubtsova, T. G. Dyuzheva, V. I. Yegorov, M. G. Yefanov, N. V. Zakharova, V. Ye. Zagaynov, V. T. Ivashkin, R. Ye. Izrailov, N. V. Korochanskaya, Ye. A. Korniyenko, V. L. Korobka, N. Yu. Kokhanenko, M. A. Livzan, I. D. Loranskaya, K. A. Nikolskaya, M. F. Osipenko, A. V. Okhlobystin, V. D. Pasechnikov, Ye. Yu. Plotnikova, S. I. Polyakova, O. A. Sablin, V. I. Simanenkov, N. I. Ursova, V. V. Tsvirkun, V. V. Tsukanov, A. V. Shabunin
Russian Consensus on Diagnosis and Treatment of Chronic Pancreatitis: Treating Abdominal Pain
Doctor.Ru Gastroenterology № 2 (131), 2017
L.V. Vinokurova, M.A. Agafonov, G.G. Varvanina, E.V. Tkachenko, Е.А. Dubtsova, S.G. Shustova
Biliary Insufficiency in Chronic Pancreatitis of Different Etiologies
Doctor.Ru Gastroenterology No. 2 (103), 2015. Part I
K.A. Lesko, G.G. Varvanina, D.S. Bordin, E.A. Dubtsova, E.Yu. Tyulyaeva, L.V. Vinokurova
Novel Approaches to Non-invasive Diagnosis of Pancreatic Fibrosis in Chronic Pancreatitis
Doctor.Ru Gastroenterology. Vol. 19, No. 7 (2020)